Seks av ti branndøde over 70 år.

Så langt i år har 47 mennesker omkommet i brann i Norge. 29 av disse er 70 år eller mer. Selv om eldre i flere år har vært overrepresentert på brannstatistikken, er årets utvikling dramatisk. Regjeringen har besluttet å nedsette et utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten for eldre og andre risikogrupper.

Risikoen for å omkomme i brann øker med stigende alder. Tidligere år har aldersgruppen fra 70 år og oppover utgjort mellom 30 og 40 prosent av de som omkommer i brann. Så langt i år er 60 prosent i denne aldersgruppen. Det er forventet at antallet personer over 70 år vil fordobles frem mot 2060.

– Dette viser at eldrebølgen slår innover oss med full kraft. Andelen av eldre som bor i egen bolig, omsorgsbolig eller i opprinnelig hjem vil øke i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Det er en viktig utfordring å forebygge at flere eldre omkommer i brann som følge av denne utviklingen, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Allerede i 2008 slo Norge Brannbefals landsforbunds ”eldreprosjekt” fast at blandt de eldre og pleietrengende som mottar hjelp fra hjemmetjenesten, klarer bare 2 av 10 å håndtere en brannslukker, mens 25% ikke klarer å evakuere ut på egenhånd i tilfelle brann.

Regjeringen skal nedsette et utvalg som skal gjennomgå og vurdere brannsikkerheten for særskilte risikogrupper som bor i ordinære boliger og omsorgsboliger, jfr. Stortingsmelding 35 (2008-2009) om brannsikkerhet. Utvalget skal foreta en bred gjennomgang av de behovene spesielle risikogrupper, som hjemmeboende eldre med behov for assistanse og andre med nedsatt funksjonsevne, har for særskilt tilrettelagte brannverntiltak og hvordan disse kan imøtekommes.

–Utviklingen viser at det er helt vesentlig at dette utvalget nedsettes og kommer frem til løsninger som vil øke brannsikkerheten for de eldre, sier Suhrke.

Skroll til toppen